1. Dades identificatives

Denominació Social: Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya
Domicili Social: Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) – 08028 Barcelona
CIF: G-64166747
Registre de Fundacions, número 2262 del 21 de novembre del 2006
Telèfon: 933 103 330
e-mail: info@biocat.cat

2. Consentiment sobre la incorporació de dades de caràcter personal

Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya (en endavant Biocat) informa als usuaris que compleix amb la normativa de protecció de dades vigent i, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre de Desenvolupament de la LOPD. D’acord amb el que es disposa en la referida normativa, Biocat manifesta que només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, si bé es reserva el dret d’utilitzar les dades que constin en les seves bases de dades per realitzar estudis estadístics dels usuaris.

A aquest efecte, per mitjà de la present mitjançant la introducció de qualsevol dada de caràcter personal en qualsevol formulari electrònic o fulla de captació facilitada en els llocs web de Biocat, ja sigui tant el procés de registre com durant l’ús del portal en els termes exposats anteriorment, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les dades de caràcter personal que faciliti als fitxers titularitat de Biocat, degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat, així com per a l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per qualsevol mitjà inclòs l’electrònic.

Biocat es compromet i garanteix el tractament de les dades de caràcter personal conforme al que es disposa en la normativa d’aplicació ja citada i a la qual resulti vigent a cada moment, així com la màxima confidencialitat pel que fa a les dades de caràcter personal facilitats, tant per part de Biocat com dels empleats de la companyia que tinguin o poguessin tenir accés a les referides dades.

Biocat garanteix, així mateix, que compleix amb normes de seguretat acceptades de manera general per protegir la informació que se li facilita per l’usuari, tant durant la transmissió com durant la recepció d’aquesta i el seu emmagatzematge.

3. Veracitat de les dades facilitades

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Biocat els canvis que es produeixin en els mateixos.

D’altra banda, el lliurament de les dades és absolutament voluntari per a l’usuari, si bé la manca de lliurament de determinats dades o respostes a preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els formularis electrònics que se li presentin a l’usuari pot provocar la impossibilitat d’accés als serveis per la prestació dels quals s’han sol·licitat les dades de caràcter personal, si bé Biocat, en tot cas, informarà del caràcter obligatori i/o necessari del lliurament de les dades per al funcionament del servei.

4. Drets de l’usuari

Perquè l’usuari pugui exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició de les seves dades i altres continguts en el Títol III de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li facilitem aquesta adreça de correu electrònic info@biocat.cat o a la següent adreça postal: Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) – 08028 Barcelona.

5. Remissió d’ofertes i/o comunicacions

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Biocat exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció d’aquest tipus de comunicacions. No obstant l’anterior, mitjançant l’acceptació del present avís, els usuaris accepten expressament i autoritzen a Biocat a remetre’ls ofertes i comunicacions publicitàries que es trobin vinculades al servei prestat per Biocat.

L’usuari podrà manifestar la seva negativa a la recepció d’aquest tipus de comunicacions a qualsevol moment, mitjançant notificació a Biocat en la forma prevista anteriorment.

6. Propietat intel·lectual

Biocat es el titular dels dominis següents:

barcelonaclinicaltrials.cat, barcelonaclinicaltrials.com, barcelonaclinicaltrials.es, barcelonaclinicaltrials.eu, barcelonaclinicaltrials.net, barcelonaclinicaltrials.org, bdebate.cat, bdebate.com, bdebate.es, bdebate.org, biocapsulas.es, biocapsules.cat, biocapsules.es, biocat.cat, biocat.directory, biocat.es, biocat.tel, biocat.tv, bionanomed.cat, bionanomedcat.cat, bionanomedcat.com, bionanomedcat.es, bionanomedcat.net,  bionanomedcat.org, bioregiocat.net, bioregiodecatalunya.cat, bioxclusters.eu,dhealthbarcelona.cat, dhealthbarcelona.com, dhealthbarcelona.es, healthbarcelona.eu, dhealthbarcelona.net, dhealthbarcelona.org, moebio.biz, moebio.cat, moebio.es, moebio.eu, moebio.org, moebio.tel, moebio.tv, oncocat.cat, oncocat.com, oncocat.es, oncocat.eu, oncocat.net, oncocat.org.

Els continguts subministrats per Biocat estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Biocat o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, Biocat no confereix l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Biocat tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en Biocat, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.
Biocat ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Biocat no pot garantir que a tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. Biocat declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

Biocat es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Biocat, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Biocat no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. Biocat no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Biocat com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

7. Normes de comportament del Blog

Si vols participar en els nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes regles:
1.- Responsabilitat de l’usuari. En participar en els blog de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint a Biocat la total indemnitat front qualsevol reclamació que pogués plantejar-se-li per tals conceptes.

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que és el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre-ho en els blogs.

I s’eximeix a Biocat de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes.

2. L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, triar el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blogs.

3. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4. Biocat es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs de la web conforme als termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5. Biocat no és responsable del publicat en els blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en els mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6. Biocat no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, a qualsevol moment.

7. En el cas que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de Biocat, a través del correu electrònic info@biocat.cat, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, perquè Biocat pugui moderar o eliminar els mateixos.

8. L’usuari mantindrà indemne a Biocat enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós en els blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blogs de la web.

8. Currículums

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i, els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic, que es faciliten s’incorporin al fitxer del que és responsable Biocat, amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzada o segmentat de la mateixa.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservats durant el termini d’un any, transcorregut el qual Biocat procedirà la seva total destrucció.

A l’efecte del previst en els articles 11) i 34i) de la LOPD, mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula vostè consent expressament que les seves dades siguin tractades i comunicades als nostres clients, a altres empreses del sector, a proveïdors que realitzen serveis per Biocat, amb la finalitat d’avaluar la seva candidatura i en tot cas que es requereixi fer-ho, per exemple en virtut d’una ordre judicial; per a les finalitats abans citades.

Biocat garanteix que totes les dades personals facilitats seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, dirigint comunicació per escrit a Biocat, Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) – 08028 Barcelona

9. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.